شـمـا خـبـرنـگـارهـا هـمین را می‌خواهید؛ اینکه آدم‌ها بـرایـتـان شعار بدهند،‌شما عاشق همین آدم‌ها هستید. عـادت کرده‌اید که شعار بشنوید ولی من چنین آدمی نیستم...

به گزارش سرویس ورزشی رویداد این قسمتی از حرف‌های علی دایی بود که هفته پیش در نشست مطبوعاتی خود در اصفهان و قبل از بازی تیمش مقابل ذوب آهن عنوان کرد. چرا او این حرف را زد؟ چون از او پـرسـیده شده بود چه دلیلی دارد که با همه مجادله کلامی مـی‌کنید و همیشه یک پای ثابت دعواهای فوتبال ایران هــســتــیــــد؟ دایــــی در جــــواب ایـــن ســـؤال ،‌خــیــلـــی حرف‌ها زد که البته بخشی از آن در خبرگزاری‌ها انتشار پیـدا نکـرد از جملـه همیـن صحبتـی کـه در ابتدای مطلب آمد. دایــی، آدم جـالبـی اسـت،‌شخصیـت قـابـل‌تحسینـی دارد. شاید همین شخصیت قابل‌تحسین هم ما را وا می‌دارد که در مـیـان تـمـام نـشـسـت‌های مطبوعاتی که لوث هم شده است،‌نشست او را از دست ندهیم. اما ... امـا هـمـیـن شـخـصـیـت جـالـب و قـابـل‌تـحـسـیـن، عـیب و ایـرادهـایـی هـم دارد کـه مـتـأسفانه حاضر به پذیرش آنها نـیـسـت و مـشـکـل مـا بـا دایـی،‌درسـت از هـمـین جا شروع می‌شود، اینکه دایی گمان می‌کند همیشه “برحق” است و هر کس مقابل اوست “ناحق”. اینکه تصور می‌کند هر کس از او انتقاد می‌کند یا دشمن است و حسود یا می‌خواهد خودش را مطرح کند. دایی در جواب سؤال که به او گفته شد  اگر شما عاشق پرسپولیس هستید،‌چطور سال پیش وقتی این تیم را شکست دادید،‌آن‌طور کنار زمین از خـوشـحـالـی بـالا و پـایـین پریدید؟ ابتدا پای اعتقادات را وسط می‌کشد و سپس از “وجدان کاری” حرف می‌زند. مـا نـمـی‌دانـیـم و هـنـوز مـتـوجـه نشده‌ایم چرا دایی خیال می‌کند “خداوند، عزت را فقط به او داده و بقیه بی‌نصیب مانده‌اند؟!” بـارهـا گفته و نوشته‌ایم که به‌شدت مخالف وارد کردن مباحث مذهبی و اعتقادی در حوزه فوتبال هستیم. بازی با اسامی بزرگان دین و نسبت دادن پیروزی‌ها و موفقیت‌ها به این بزرگان،‌به هیچ‌عنوان پسندیده نیست. هـنـوز یـادمـان نـرفـتـه سـال پـیش همین علی دایی بود که در میان ناباوری گفت: خداوند به من عزت داد که بالاتر از پرسپولیس قرار بگیرم. یا فلان مربی که همیشه پس از پیروزی تیمش، این موفقیت را لطف خدا و عنایت یکی از ائمه‌اطهار(ع) می‌داند! حالا هم دایی می‌گوید من رقص و پایکوبی نکردم بلکه نام “خانم زهرا(س)” را صدا زدم و با کنایه به رویانیان ادامه می‌دهد که لابد آقایان جایی بزرگ شده‌اند که نام “خانم زهرا(س)” را آوردن،‌رقص و پـــایـکـــوبـــی اســـت! ایــن خــودش مـصــداق تــوهـیــن و تهمت زدن به یک مسلمان نیست؟ نمی خواهیم وارد این مباحث شویم ولی وقتی کسی مثل دایی این همه دم از اعتقادات می‌زند،‌بهتر نیست بداند در دین ما،‌تهمت زدن و تـمـسـخـــر کــردن در زمــره گـنــاهــان کـبـیــره مـحـســوب می‌شود؟ از ایــن بـحــث بـگــذریــم،‌بــه “وجــدان کــاری” مـی‌رسیـم. “وجدان کاری” بسیار چیز خوبی است اما بهتر نیست اگر ما از تیمی جدا شده‌ایم (به هر دلیل) و حالا در تیم دیگری مشغول به فعالیت هستیم و از باشگاه جدید حقوق و مزایا مـی‌گیریم،‌تمام حواسمان معطوف به تیم جدید باشد و راجـع بـه تـیـم سـابـق گـاه و بـی‌گـاه اظهار‌نظر نکنیم؟ چه لـــزومـــی داشـــت دایـــی قــبـــل از بـــازی تــیــمـــش مــقـــابــل پـرسـپـولـیـس،‌از عـشـق بـه ایـن تـیـم و تـپـیـدن قـلبش برای پـرسپولیس حرف بزند تا صدای رویانیان دربیاید و این دعوا راه بیفتد؟ کسی که قلبش برای پرسپولیس می‌تپد، چطور می‌تواند فراموش کند سال‌ها پیش که در این تیم بــــــازی مــــــی‌کــــــرد،‌اتــــــوبـــــوس تـــیـــمـــــش را وســـــط راه مـتـوقـف کـرد و گفـت تـا پـولـم را نـدهیـد اجـازه حـرکـت نـمــی‌دهــم و کـل تـیـم را بـه هـم ریـخـت؟ اگـر ایـن عـشـق است،‌پس امثال مجتبی محرمی و ناصر محمدخانی و .. چه بگویند؟! دایــی بـارهـا ادعـا کـرده تنهـا لابـی او بـا خـداسـت وهیـچ پشتوانه‌ای جز او ندارد اما باور کنید کمتر کسی می‌تواند اینقدر مصونیت داشته باشد که بگوید: آقای رویانیان تو را یـــک نــفـــر دیــگـــر آورده و او کـــه بـــرود،‌تـــو هـــم می روی و هیچکس هم نتواند کوچک‌ترین حرفی به او بزند. دایی،‌از کانال‌های حمایتی بسیاری استفاده می‌کند،‌خب چـه اشکـالی دارد بقیه هم در این فوتبال بی ‌در ‌و‌ پیکر به یکی از این کانال‌ها وصل باشند؟ چرا دایی همیشه فکر می‌کند هر کس از او انتقاد کرد،‌در سنگر دشمن اوست؟ شما وکیل مدافع بعضی آقایان هستید و آمده‌اید که از آنها حمایت کنید! این جواب منطقی )!( سرمربی راه آهن بـــه ســؤالات مــاســت و الـبـتــه اسـتـفــاده از حــربــه‌هــای کلیشه‌ای نخ‌نما شده همیشگی شما تا به حال چند تا فـوتـبـال خـارجـی دیـده‌ایـد؟! مـن پـنج‌سال در فوتبال اروپـا بـازی کـردم آخر در فوتبالی که مسعود شجاعی کـــه از فـــوتــبـــال امـــارات دیــپــورت شــده ســر از لالـیـگــا درمــیآورد)!( هــرکــس مــی‌تــوانــد پــز رد شــدن از جـلــو ساختمان باشگاه فلان تیم خارجی را هم بدهد (مـثــل کـاری که شیث رضایی بارها انجام داد) اما ما به تمام روزها و مـاه‌هـا و سـال‌هـایـی کـه دایـی در سطح اول فوتبال اروپا حــضــــور داشــــت،‌آن هـــم بـــه واسـطـــه لـیـــاقـتـــش نـــه بـــه واسـطـه رابـطـه و مـدیـر بـرنامه،‌افتخار می‌کنیم و از دایی متشکریم که نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران بود اما قـرار نـیـسـت مـنـت اروپـا رفـتـن دایـی کـه از قِـبَـل آن پـول سرشاری نصیبش شد و زندگی او را در یک مقطع زمانی زیرورو کرد و او را به یک سرمایه‌دار تبدیل ساخت،‌بر سر ما باشد. دایی مدیون فوتبال است چون او را از روی زمین بلند کرد و به بالاترین قله‌ها رساند و گرنه او تنها یک دانشجوی تیـز هـوش دانشگاه صنعتی شریف بود که خیلی زور می‌زد و پیشرفت می‌کرد حالا یک مهندس متالوژی بود آن هم در مــمـلـکـتـــی کـــه حـتـــی پـــروفـســـور آن هـــم یـــک چـهـــارم فوتبالیست‌ها درآمد ندارد!

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =