پايگاه خبري تحليلي آفتاب ري :در راستای پیاده سازی طرح خاورمیانه بزرگ هرگونه اقدام برای تامین امنیت اسرائیل در منطقه ضروری و به عنوان بخشی از منافع حیاتی ایالات متحده تعریف شده است. ازجمله موارد اشاره شده در این طرح كه در ارتباط مستقیم با امنیت اسرائیل و منافع ملی دولتهای غربی و به طور ویژه آمریكا لحاظ شده است تغییر نقشه جغرافیایی خاورمیانه است. محور اصلی این تغییر بر حول تجزیه بسیاری از كشورهای اصلی منطقه ازجمله ایران، عراق و سوریه می چرخد. منطقه كردستان به سبب نوع تاریخ و جغرافیای خاص جایگاه ویژه ای را در اجرای این طرح به خود اختصاص داده است.

11 سپتامبر 2001 را باید تقاطعی حساس در تاریخ جهان معاصر قلمداد نمود. به عقیده بسیاری از متخصصین فعال در حوزه مسائل آمریكا، حادثه تروریستی 11 سپتامبر را باید به عنوان برنامه ای از پیش تعیین شده كه با هدفمندی خاص و برنامه ریزی دقیق به تحقق رسیده است و نه تنها یك حادثه، تبیین نمود. نوع كنش حكمرانان آمریكایی و هم پیمانان غربی در دوران پسا 11 سپتامبر گواهی بر استدلال صحیح و درك درست این دسته از محققین است. اتخاذ چنین پیش فرضی دریچه ای نوین را برای تحلیل بسیاری از وقایع جهانی و منطقه ای می گشاید. این موضوع به ویژه در مسائل مرتبط با بحران فعلی خاورمیانه بیش از دیگر مسائل خودنمایی می كند.

متغیرهای تاثیرگذاری چون اسرائیل، جهان اسلام، ایران و . . . كه تماماً رابطه ای مستقیم با سیاستهای فراملی دولت ایالات متحده دارند همگی در منطقه ای به نام خاورمیانه قرار گرفته اند. لذا نوع كنش این دولت در خاورمیانه در قبال هریك از متغیرهای مهم خاورمیانه بی ارتباط با دیگر متغیرهای تاثیرگذار اشاره شده نخواهد بود. به عبارت دیگر هرگونه اقدام آمریكا در قبال جمهوری اسلامی ایران بی تردید ارتباط با اسرائیل و جهان اسلام و سایر متغیرها نیز خواهد داشت. به تعبیر سیاسیون، در عالم سیاست تنها جایگاه عدد صفر آنهم تا زمانیكه به تنهایی به كار رود "بی بار" خواهد بود.

بنا بر این، حادثه 11 سپتامبر و چرخش آشكار در سیاستهای اعلانی و به تبع اعمالی ایالات متحده در خاورمیانه را نباید بی ارتباط با وضعیت فعلی خاورمیانه قلمداد نمود. پس از این دوران شعار مبارزه با تروریسم به عنوان شاه بیت سیاستهای دولت ایالات متحده مطرح و ارزشهایی چون حقوق بشر آمریكایی، آزادی آمریكایی، تنوع آمریكایی، تكثر آمریكایی و . . . همگی در ارتباط با این شاه بیت معنا یافتند. تحقق این اهداف و ارزشها در ذیل چتری با نام طرح خاورمیانه بزرگ تئوریزه گردید و در در دستور كار دستگاه های نظامی، دیپلماتیك، اقتصادی و امنیتی دولت بوش قرار گرفت.

شعار مبارزه با تروریسم و خشونت دستاویز لازم برای حضور غرب در مناطق حساسی چون افغانستان و اجرای فاز نخست طرح خاورمیانه بزرگ را مهیا نمود. فاز بعدی و اصلی اجرای طرح خاورمیانه بزرگ با ورود به سال 2003 میلادی و اشغال عراق تحقق پیدا كرد. ازجمله اهداف اصلی مندرج در طرح مذكور كه از سالها قبل از روی كار آمدن نومحافظه كاران در نهادهای تحقیقاتی چون كارنگی و هریتیچ طرح ریزی و پیاده سازی آن آغاز شده بود، حمایت از دموكراسی و دموكراسی خواهان، آزادی و آزادی خواهان و مواردی مشابه بوده است. بی شك مصداق بارز دموكراسی و آزادی تجلی یافته در خاورمیانه از منظر نهادهای تحقیقاتی آمریكایی و سیاستگذاران ایالات متحده رژیم جعلی اسرائیل است.

 در راستای پیاده سازی این طرح كه به سبب ارتباط تنگاتنگ با منافع ملی آمریكا و نفوذ عمیق لابی صهیونیسم در دوران باراك اوباما نیز پیگیری شده است هرگونه اقدام برای تامین امنیت اسرائیل در منطقه ضروری و به عنوان بخشی از منافع حیاتی ایالات متحده تعریف شده است. ازجمله موارد اشاره شده در طرح خاورمیانه بزرگ كه در ارتباط مستقیم با امنیت اسرائیل و منافع ملی دولتهای غربی و به طور ویژه آمریكا لحاظ شده است تغییر نقشه جغرافیایی خاورمیانه است. محور اصلی این تغییر بر حول تجزیه بسیاری از كشورهای اصلی منطقه ازجمله ایران، عراق و سوریه می چرخد. منطقه كردستان به سبب نوع تاریخ و جغرافیای خاص جایگاه ویژه ای را در اجرای این طرح به خود اختصاص داده است.

موضوع كردها مسئله ایست كه بسیاری از كشورهای منطقه به ویژه تركیه، عراق و سوریه و حتی ایران را با خود درگیر كرده است. تلاش آمریكا برای استفاده حداكثری از پتانسیل اكراد منطقه به عنوان مجموعه ای كه می تواند به بهترین وجه در تامین امنیت و منافع ملی اسرائیل و آمریكا مثمر ثمر واقع شود موقعیت ارزنده ای را برای تحقق اهداف مندرج در طرح خاورمیانه بزرگ ایجاد كرده است. اعطای خودمختاری مشروط به اكراد عراق در دوران پس از اشغال و تبدیل شدن كشور متحد عراق به مجموعه فدرالی كه در آن اكراد در بسیاری از امور مستقل از  حكومت مركزی رفتار می كنند خبر از تلاشهای برنامه ریزی شده در اتاقهای فكر ایالات متحده می دهد. با اجرای این فاز بسیاری از اهداف آمریكا و اسرائیل محقق شده است. وضعیت امروز سوریه خبر از آغاز فاز دوم این طرح را می دهد.

بی شك فارغ از آنكه در سوریه حوادث به كدامین سوی پیش رود یكی از بدیهی ترین نتایج هرگونه تغییر، دگرگونی جایگاه اكراد در سوریه و منطقه خواهد بود. با تغییر در وضعیت اكراد سوریه(به احتمال فراوان پیاده سازی مدل عراق و اعطای خودمختاری نسبی) اكراد تركیه نیز به عنوان اقلیتی گسترده كه به گواهی استنادات موجود ظلمهای فراوانی از سوی دولت مركزی بدانها تحمیل شده است حركتهای جدایی طلبانه خود را شدت خواهند بخشید. [1] با طی شدن چنین روندی همه چیز برای تحقق ایده های افراطی پان كردیسم(تشكیل كردستان بزرگ) كه غالباً در راستای منافع و امنیت دولتهای غربی مطرح شده است مهیا خواهد شد.[2]

بهره سخن آنكه؛ تحقق ایده تاسیس كردستان بزرگ در خاورمیانه نتایج گوناگونی را خواهد داشت كه به فرض تحقق، منافع و مضراتی را برای هریك از قدرتهای داخلی و بین المللی برجای خواهد گذارد:

اول) اولین پیروز چنین عرصه ای رژیم جعلی اسرائیل خواهد بود، چراكه یكی از اهداف مندرج در طرح خاورمیانه بزرگ كه تامین امنیت اسرائیل بوده است قطعا با تحقق چنین ایده ای محقق خواهد شد. ایجاد كردستان مستقل به عنوان دومین كشور جعلی در منطقه بی شك بسیاری از نگاه ها را از اسرائیل دور  و به سوی اسرائیل جدید معطوف خواهد كرد.

دوم) تركیه كه در دوران كنونی با ادعا و طمطراق خاصی در معادلات منطقه حضور یافته است بی شك ازجمله ی بزرگترین بازنده ها خواهد بود. تهدید و به مخاطره افتادن تمامیت ارضی تركیه قطعا یكی از نتایج آتش بازی ای خواهد بود كه تركها یكی از آغاز كنندگان اصلی آن بوده اند.

سوم) دستیابی غرب به منابع نفتی و انرژی منطقه كه بسیاری از آنها در سرزمین كردستان قرار گرفته است از دیگر نتایج بارز اجرای چنین طرحی خواهد بود.

چهارم) غافل كردن اذهان و افكار عمومی دنیا و به ویژه جهان اسلام از موضوع فلسطین نیز از دیگر نتایج بدیهی این امر خواهد بود.

پنجم) درگیری و تشدید جنگهای منطقه ای در خاورمیانه، كاهش قدرت كشورهای مستقل و برهم خوردن توازن قدرت به نفع رژیم صهیونیستی و دولتهایی چون عربستان به عنوان متحدین اصلی اسرائیل در منطقه.

پی نوشتها

[1] - این امر باتوجه به اینكه اكراد ایرانی و حتی سایر كردهای منطقه برای خود اصالتی ایرانی(از تبار مادهای ایران) قائلند و نیز به حسب وجود بسیاری ویژگیهای تاریخی و مذهبی مشترك با اكثریت جامعه ایران و تناسب متفاوت جمعیتی اكراد ایرانی با اكراد دیگر كشورها، برای ایران مصداق نخواهد داشت.

[2] - كافیست تنهابه چند نمونه از اقدامات جدایی طلبانه كردها در ایران كه از دوران پس از مشروطه تا سالهای ابتدایی انقلاب وجود داشته است نظیر اقدامات اسماعیل آقا سیمقتو، قاضی محمد و . . . رجوعی دوباره داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =