آغاز فروش فوری وپیش فروش محصولات سایپا در روزهای اخیر تب تاب خرید را بالا برده است.شرایط فروش فوری و پیش فروش محصولات خودروسازی سایپا شامل دو نوع پراید و تیبا به شرح جداول زیر می باشد.

  سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا باز است و انواع مدل های پراید شامل سایپا 131، سایپا 132 و سایپا 111 و همچنین خودروی تیبا برای فروش فوری و پیش فروش با شرایط متنوع قابل دسترسی می باشد. شرایط فروش فوری و پیش فروش محصولات خودروسازی سایپا شامل دو نوع پراید و تیبا به شرح جداول زیر می باشد:  
 
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال)
سایپا 131 EX فروش فوری سی روزه 157,670,000
 
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال)
تیبا SX یورو4 فروش فوری سی روزه فروش فوری سی روزه تیبا SX یورو 4 194,900,000
باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال)
تیبا پیش فروش نقدی تیبا تحویل شهریور92 پیش فروش نقدی تیبا تحویل شهریور92- سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 70,000,000
تیبا پیش فروش نقدی تیبا تحویل شهریور92 پیش فروش نقدی تیبا تحویل شهریور92- سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 80,000,000
تیبا پیش فروش نقدی تیبا تحویل شهریور92 پیش فروش نقدی تیبا تحویل شهریور92- سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 90,000,000
تیبا پیش فروش نقدی دو ودیعه ای تیبا ، ودیعه دوم شهریور92 به مبلغ 40000000 ریال ، سود مشارکت 25 % و سود انصراف 22% مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد-تیپ خودرو زمان تحویل مشخص می گردد -* تحویل آبان92 40,000,000
 
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال)
سایپا 131 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 60,000,000
سایپا 131 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 70,000,000
سایپا 131 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 80,000,000
سایپا 131 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 90,000,000
سایپا 131 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 100,000,000
سایپا 131 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل مهر92 60,000,000
سایپا 131 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل مهر92 80,000,000
سایپا 131 پیش فروش نقدی دو ودیعه ای انواع خانواده X100 ، ودیعه دوم شهریور92 به مبلغ 30000000 ریال ، سود مشارکت 25 % و سود انصراف 22% مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد-تیپ خودرو زمان تحویل مشخص می گردد -* تحویل آبان92 40,000,000
 
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال)
سایپا 132 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 80,000,000
سایپا 132 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل مهر92 80,000,000
سایپا 132 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل مهر92 60,000,000
سایپا 132 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 90,000,000
سایپا 132 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 100,000,000
سایپا 132 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 60,000,000
سایپا 132 پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 70,000,000
سایپا 132 پیش فروش نقدی دو ودیعه ای انواع خانواده X100 ، ودیعه دوم شهریور92 به مبلغ 30000000 ریال ، سود مشارکت 25 % و سود انصراف 22% مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد-تیپ خودرو زمان تحویل مشخص می گردد -* تحویل آبان92 40,000,000
 
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال)
سایپا 111 پیش فروش نقدی 111تحویل مهر92 پیش فروش نقدی 111تحویل مهر92- سود مشارکت 22% - سود انصراف 20% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل مهر92 70,000,000
سایپا 111 پیش فروش نقدی 111تحویل مهر92 پیش فروش نقدی 111تحویل مهر92- سود مشارکت 22% - سود انصراف 20% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل مهر92 80,000,000
سایپا 111 پیش فروش نقدی 111تحویل مهر92 پیش فروش نقدی 111تحویل مهر92- سود مشارکت 22% - سود انصراف 20% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل مهر92 90,000,000
سایپا 111 پیش فروش نقدی 111تحویل مهر92 پیش فروش نقدی 111تحویل مهر92- سود مشارکت 22% - سود انصراف 20% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل مهر92 100,000,000
سایپا 111 پیش فروش نقدی دو ودیعه ای انواع خانواده X100 ، ودیعه دوم شهریور92 به مبلغ 30000000 ریال ، سود مشارکت 25 % و سود انصراف 22% مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد-تیپ خودرو زمان تحویل مشخص می گردد -* تحویل آبان92 40,000,000
 
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال)
سایپا 132 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 80,000,000
سایپا 132 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 60,000,000
سایپا 132 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 70,000,000
سایپا 132 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 90,000,000
سایپا 132 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 100,000,000
سایپا 132 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی دو ودیعه ای انواع خانواده X100 ، ودیعه دوم شهریور92 به مبلغ 30000000 ریال ، سود مشارکت 25 % و سود انصراف 22% مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد-تیپ خودرو زمان تحویل مشخص می گردد -* تحویل آبان92 40,000,000
 
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال)
سایپا 131 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل مهر92 60,000,000
سایپا 131 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 60,000,000
سایپا 131 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 80,000,000
سایپا 131 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 70,000,000
سایپا 131 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 90,000,000
سایپا 131 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92 100,000,000
سایپا 131 پایه گاز سوز پیش فروش نقدی دو ودیعه ای انواع خانواده X100 ، ودیعه دوم شهریور92 به مبلغ 30000000 ریال ، سود مشارکت 25 % و سود انصراف 22% مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد-تیپ خودرو زمان تحویل مشخص می گردد -* تحویل آبان92

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =